Umiestnenie: Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-465 Deklaratívne programovanie

Novinky

O kurze

Tu nájdete informačný list predmetu.

Cieľ predmetu

Úvod do deklaratívneho programovania. Programy sú definície rekurzívnych funkcií. Výpočtový model je založený na redukcií termov. Dátové štruktúry sa kódujú do prirodzených čísel. Jazyk formálnej aritmetiky sa používa na špecifikáciu problémov. Problémy sa riešia na cvičeniach v programovacom jazyku CL.

Stručná osnova predmetu

Prirodzené čísla. Explicitné definície. Primitivná rekurzia. Rekurzia s mierou. Definície predikátov. Chvostová rekurzia a iterácia. Rekurzia na notácií a binárna aritmetika. Dyadická aritmetika a slovné úlohy. Párovacia funkcia a kódovanie do prirodzených čísel (aritmetizácia).

Dátové štruktúry. Zoznamy. Operácie na zoznamoch. Kombinatorické funkcie na zoznamoch. Triedenie zoznamov. Aplikácie zoznamov. Polia. Binárne stromy. Binárne vyhľadávacie stromy. Braunove stromy a funkcionálne polia. Haldy a prioritné fronty. Obecné stromy. Symbolické výrazy. Výroková logika a rozpoznávanie tautológií. XHTML.

Literatúra

Podmieňujúce predmety

Nadväzujúce predmety

Výučba


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2015-09-17T15:15+0200