Location: IDP | Courses | CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia

1-AIN-506 Introduction to Declarative Programming – Summer 2014/15

At the moment, this page is only available in Slovak.

News

22. 6.

Výsledky skúšok nájdete našej stránke výsledkov, súhrnné výsledky nájdete aj v AIS.

Známky zapisujeme v miestnosti I-16 v pondelok 22. júna, v stredu 24. júna a v stredu 1. júla, vždy od 13:30.

18. 5.

Využite možnosť konzultácií počas skúškového obdobia.

Na konzultáciách v pondelok 25. mája od 13:00 preberieme najmä generovanie XML (ex12).

18. 5.

Témou na tento týždeň je generovanie XML ako všeobecného stromu.

17. 5.

Náhradný termín druhého testu pre študentov, ktorí sa nemohli zúčastniť riadneho termínu z ospravedlniteľných dôvodov, bude v stredu 20. mája o 16:30 v H6.

17. 5.

Podrobné výsledky druhého testu nájdete na našej stránke výsledkov, sumárne výsledky nájdete aj v AIS. Vaše riešenia sprístupníme po náhradnom termíne.

Rovnako sú prístupné aj výsledky prémiových domácich úloh.

11. 5.

Vypísali sme termíny skúšky. Pripomíname, že podmienkou na pripustenie ku skúške je získanie aspoň 30 bodov zo semestra. Ak ich nemáte, musíte najprv absolvovať opravný test.

Na skúškové termíny sa zapisujte v AIS. Prihlasovanie sa na termín a odhlasovanie sa z termínu je možné vždy do 12:00 hod. v deň predchádzajúci termínu.

11. 5.

Opravný test prebehne v stredu 27. mája 2015 od 13:30 v H6. Na test je potrebné prihlásiť sa v AIS najneskôr v piatok 22. mája.

Pozorne si prečítajte podmienky opravného testu.

4. 5.

Druhý test z materiálu preberaného v cvičeniach ex06 až ex09a (a analogického) prebehne na cvičeniach v stredu 13. mája.

Využite predtestové konzultácie v pondelok 11. mája 15:00 – 16:30 v H6.

14. 4.

Podrobné výsledky prvého testu nájdete na našej stránke výsledkov spolu so svojimi riešeniami testu.

8. 4.

Sumárne výsledky prvého testu nájdete v AIS. Podrobnejšie hodnotenie a vaše riešenia vám sprístupníme neskôr, po náhradnom termíne pre študentov, ktorí sa ospravedlnili z riadneho termínu testu.

18. 3.

Prvý test z materiálu preberaného v cvičeniach ex01 až ex05 (a analogického) prebehne na cvičeniach dňa 1. apríla 2015.

Na test príďte v termíne, ktorý vám určuje rozvrh, alebo v termíne, na ktorý ste sa prihlásili počas prvých dvoch týždňov semestra.

Využite predtestové konzultácie v piatok 27. marca 9:50 – 11:30 v H6 a 11:30 – 13:10 v H3.

18. 3.

Konzultačné hodiny vyučujúcich:

Ján Kľuka:
piatok 10:00 – 12:00 I-16
Ján Komara:
streda 13:00 – 13:30 I-16
4. 3.

Vydali sme novú verziu CL 5.81.21, ktorá funguje s aktuálnou verziou 36 prehliadača Firefox. Pre použitie na svojom vlastnom počítači s OS Windows alebo Linux si prevezmite inštalátor. Vo fakultných počítačových miestnostiach nainštalujte alebo aktualizujte CL spustením start > Applications > Programming > CL install.

15. 2.

Pre chorobu sa výučba predmetu začne prednáškou v pondelok 23. februára 2015.

15. 2.

Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania pre letný semester akademického roku 2014/15. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch a termínoch testov.

Prečítajte si:

Hall of Fame

V jednotlivých kategóriách uvádzame v abecednom poradí piatich študentov s najvyššími hodnoteniami (alebo viacerých pri zhodnom počte bodov na najnižšom mieste).

Študenti s najvyšším celkovým počtom bodov
Tomáš Bakoš, Michal Klein, Filip Kováč, Ivan Latták, Michal Puškel
Najúspešnejší riešitelia domácich úloh
Michal Klein, Filip Kováč, Ivan Latták, Michal Puškel
Najúspešnejší riešitelia 2. testu
Tomáš Bakoš, Michal Klein, Filip Kováč, Ivan Latták, Michal Puškel
Najúspešnejší riešitelia 1. testu
Tomáš Bakoš, Natália Doležílková, Marián Jonis, Michal Klein, Filip Kováč, Michal Puškel

Course Materials

Študijné materiály k prednáškam:

Exercises

DátumZadanieNáhľadTéma
20. 5. 2015ex12.zip ex12a ex12b ex12cGenerovanie XML
13. 5. 2015ex11.zip ex11Všeobecné stromy
6. 5. 2015ex10.zip ex10Postfixový stroj
Kompilácia aritmetických výrazov
Podmienené výrazy
(tiež Poznámky... str. 84–88)
29. 4. 2015ex09.zip ex09a ex09bAritmetické výrazy
Výrokové formuly
(tiež Poznámky..., str. 84–88)
22. 4. 2015ex08.zip ex08a ex08b ex08cBinárne stromy
Bin. vyhľadávacie stromy
Úplné bin. s.
Číslovanie vrcholov v bin. s.
15. 4. 2015ex07.zip ex07a ex07bKombinatorika na zoznamoch
(Prednášky..., kap. 14;
Poznámky... str. 66–68)
8. 4. 2015ex06.zip ex06a ex06bTriedenie a množiny
Poznámky... str. 63–65, 70–71
25. 3. 2015ex05.zip ex05a ex05b ex05cZoznamy
Poznámky... str. 43–44
18. 3. 2015ex04.zip ex04a ex04bBinárna reprezentácia čísel
Párovanie a tupling
11. 3. 2015ex03.zip ex03a ex03bPriraďujúce diskriminácie;
chvostová rekurzia
4. 3. 2015ex02.zip ex02a ex02bPrimitívna a všeobecná rekurzia
Poznámky... str. 8–13
25. 2. 2015ex01.zip ex01a ex01bExplicitné definície
Poznámky... str. 3–7

Pre korektné zobrazenie náhľadov cvičení je potrebný prehliadač s podporou MathML, napríklad Mozilla Firefox, a príslušné fonty.

Organization

Prednášky
pondelok 9:50–11:20
poslucháreň A
Ján Kľuka
Cvičenia
TermínMiestnosťKrúžkyCvičiaci
streda 14:50–16:20H61AIN{1,2}J. Kľuka, J. Komara
streda 16:30–18:00H61AIN{3,4}

Druháci a tretiaci sa musia do 28. februára prihlásiť na termín podľa vlastného výberu.

Prváci si môžu vymeniť termín cvičení s kolegom (študent za študenta).

Výmenu a prihlásenie je nutné oznámiť na kontaktný e-mail (nižšie).

Konzultácie počas skúškového obdobia
Ján Kľuka:
pondelky 25. mája, 1., 15. a 22. júna od 13:00 do 15:00 v H3
Ján Komara:
viď konzultacie.txt
Konzultácie počas semestra
Ján Kľuka:
piatok 10:00 – 12:00 I-16
Ján Komara:
streda 13:00 – 13:30 I-16

Na konzultácie sa odporúčame vopred ohlásiť príslušnému učiteľovi prostredníctvom e-mailu.

Špeciálne konzultácie pred testom oznámime týždeň vopred.

Kontakt
udp{z@vináč}lists.dai.fmph.uniba.sk

Evaluation Rules

1. test
 • okolo 6. týždňa semestra
 • 30 bodov
2. test
 • okolo 11. týždňa semestra
 • 30 bodov
Opravný test
 • Posledný týždeň semestra alebo 1. týždeň skúškového obdobia
 • Termín: 27. mája o 13:30 v H6.
 • Možnosť opraviť si jeden, vami zvolený semestrálny test.
 • Opravovaný test oznámite vyučujúcim priamo na termíne pred sprístupnením zadaní.
 • Úlohy z rovnakej časti učiva ako opravovaný test.
 • Platí skóre z opravného testu, aj keby bolo nižšie ako pôvodné.
 • Nutné prihlásiť sa v AIS najneskôr 22. mája.
 • Študentom, ktorí sa na opravný test prihlásia, ale nezúčastnia sa, sa započíta skóre 0 z 2. testu.
Skúška
 • skúškové obdobie
 • 40 bodov
 • Podmienkou na pripustenie ku skúške je získanie aspoň 30 bodov počas semestra (po započítaní prípadného opravného testu).
 • Termíny, prihlasujte sa v AIS do 12:00 hod. v deň pred termínom:
  DátumČasMiest.TypMax. počet študentov
  streda 3.júna 13:30 H6 riadny 32
  17.júna riadny + 1. opravný 16 + 16
  24.júna 1. opravný + 2. opravný 16 + 16
  1.júla 2. opravný 16
Prémiové domáce úlohy
Spôsob zadania: 
v niektorých súboroch s cvičeniami
Hodnotenie: 
prvé 3 správne riešenia z každého termínu cvičení
Spôsob odovzdania: 

e-mail

Adresát: udp{z@vináč}lists.dai.fmph.uniba.sk

Predmet: kód domácej úlohy uvedený v zadaní (napríklad du02)

Obsah: Hladký text s využitím jednoducho zrozumiteľnej syntaxe namiesto matematických symbolov. Text musí obsahovať aj vaše definície funkcií, ktorých sa týka. Neprijímame riešenia skenované z papiera.

Uveďte svoje plné meno a termín cvičení.

Termín: 
nedeľa v týždni zadania úlohy, 24:00 (polnoc)

K riešeniam odoslaným najneskôr v piatok o 12:00 (poludnie) vám poskytneme spätnú väzbu a v prípade potreby možnosť opravy.

Spolupráca: 

Ak riešenie vznikne v priznanej spolupráci, body riešiteľom rozdelíme.

Riešenia so znakmi nepriznanej spolupráce nebudeme hodnotiť. Opakovaná nepriznaná spolupráca povedie k strate všetkých prémiových bodov.

Pravidlá pre prémiové domáce úlohy môžeme počas semestra zmeniť alebo môžeme tieto úlohy úplne zrušiť.

Celkové hodnotenie
A ≥ 90 bodov
B ≥ 80 bodov
C ≥ 70 bodov
D ≥ 60 bodov
E ≥ 50 bodov
FX< 50 bodov
Podvodné konanie
Podvodné konanie budeme postihovať v zmysle čl. 23 Študijného poriadku FMFI UK.
Neúčasť a náhradné termíny
V prípade neúčasti na teste je potrebné ospravedlniť sa do 3 dní od konania testu. Ospravedlniteľné dôvody neúčasti sú uvedené v čl. 21 Študijného poriadku FMFI UK. Ospravedlnení študenti majú nárok na náhradný termín (spravidla nasledujúci týždeň po riadnom termíne).

* – updated within last 7 days Last modified: 2015-06-22T13:48+0200