Umiestnenie: Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

2-AIN-285 Symbolické programovanie a LISP

Novinky

O kurze

Tu nájdete informačný list predmetu.

Cieľ predmetu

Po absolvovaní predmetu budú študenti vedieť programovať v programovacom jazyku LISP dialekt Scheme. Naučia sa používať všeobecné programovacie techniky ako abstrakcia na procedúrach a dátach, streamové spracovávanie dát, a ďalšie. Získajú skúsenosť ako navrhnúť a vytvoriť interpreter a kompilátor programovacieho jazyka LISP.

Stručná osnova predmetu

Abstrakcia procedúr. Základné výrazy, zložené procedúry, procedúry vyšších rádov.

Abstrakcia dát. Základné dátové typy, symbolické dáta, štrukturované dáta, procedurálne dáta.

Modularita, objekty a lokálny stav. Model prostredí, reprezentácie s lokálnym stavom, stream ako zoznam s oneskoreným vyhodnocovaním.

Interpreter programovacieho jazyka LISP. Metainterpreter, striktné a nestriktné vyhodnocovanie, nedeterministický výpočet.

Kompilátor programovacieho jazyka LISP. Registrové stroje, simulátor registrových strojov, správa pamäte, kompilácia.

Literatúra

Výučba


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2020-02-15T20:18+0100