Location: Courses | CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia


1-AIN-425 Declarative Programming of Web Applications

O kurze

Cieľom kurzu Deklaratívne programovanie webových aplikácií je ukázať použitie techník deklaratívneho programovania pri tvorbe aplikácií pre WWW. Hlavnú výhodu vidíme v možnostiach manipulácie XML dokumentov, ktoré je možné prirodzene kódovať stromovými dátovými štruktúrami deklaratívnych jazykov.

Sylabus kurzu:

  1. Opakovanie techník deklaratívneho programovania (zoznamy, stromy, chvostová rekurzia, akumulátory).
  2. Všeobecné rekurzívne dátové štruktúry a ich korešpondencia s XML.
  3. Generovanie XML a XHTML.
  4. Transformácia medzi XML a deklaratívnymi dátovými štruktúrami.
  5. Interaktívne webové aplikácie.

Pri výučbe používame jazyk Haskell.

Nadväznosti

Kurz DPWA súvisí s ďalšími predmetmi z programu Aplikovaná informatika. V nasledujúcom zozname sú usporiadané od teoretických po praktické:

Úvod do deklaratívneho programovania (1-AIN-505)
Základný kurzu deklaratívneho programovania.
Programovacie paradigmy (1-AIN-430)
Širší prehľad rôznych prístupov k programovaniu s dôrazom na funkcionálne (jazyk Haskell) a logické (jazyk Prolog) programovanie poskytuje predmet dr. Petra Borovanského.
Moderný prístup k webdesignu (1-AIN-636)
O XML a špecializovanom deklaratívnom transformačnom jazyku XSLT sa môžete viac dozvedieť na kurze Mgr. Martina Homolu.

Výučba


* – updated within last 7 days Last modified: 2011-09-16T16:17+0200