ϵ">]> Clausal Language (ver. 5.81.20, by P.J. Voda, J. Komara, J. Kluka)
...
Clausal Language (ver. 5.81.20, by P.J. Voda, J. Komara, J. Kluka)
Module  Ex10
Query:


Results: