ϵ">]> Clausal Language (ver. 5.81.19, by P.J. Voda, J. Komara, J. Kluka)
...
Clausal Language (ver. 5.81.19, by P.J. Voda, J. Komara, J. Kluka)
Module  Ex05

Remark 

Note.

Use the format Nb to display a number in the binary representation. E.g. “6 = x:Nb” shows the number 6 in the binary representation as 01 1 0 . “F(...) = x:Nb” displays the value of F (Fill_arg) in the binary representation.

The constructors x0 =2x , and x1 =2x+1 are pre-defined in the module Standard.

In our definitions of functions we shall use the binary discrimination:

x= y 0 y=0 x= y 0 y>0 x= y 1

or

F ( x 0 ,Fill_arg) = x=0 F ( x 0 ,Fill_arg) = x>0 F ( x 1 ,Fill_arg) =

Since S0(x) = x0 , and S1(x) = x1 (see the lecture), a sequence of S0 's and S1 's in the term representation is the reverse of the sequence of binary digits. E.g. 6 = S0 S1 S1(0) = 01 1 0 . The term S1 S0 S1 S0(x) will be shown with the binary digits as x0 1 0 1 .

Poznámka.

Na zobrazenie čísel v binárnej reprezentácii použite formát Nb. Napríklad „6 = x:Nb“ zobrazí číslo 6 v binárnej reprezentácii ako 01 1 0 . „F(...) = x:Nb“ zobrazí hodnotu F (Fill_arg) v binárnej reprezentácii.

Konštruktory x0 =2x a x1 =2x+1 sú definované v module Standard.

Na definovanie funkcií budeme používať binárnu diskrimináciu:

x= y 0 y=0 x= y 0 y>0 x= y 1

alebo

F ( x 0 ,Fill_arg) = x=0 F ( x 0 ,Fill_arg) = x>0 F ( x 1 ,Fill_arg) =

Pretože S0(x) = x0 a S1(x) = x1 (viď prednáška), postupnosť S0 a S1 vo výraze je obrátená oproti zodpovedajúcej postupnosti binárnych číslic. Napríklad 6 = S0 S1 S1(0) = 01 1 0 . Výraz S1 S0 S1 S0(x) sa použitím binárnych číslic zobrazí ako x0 1 0 1 .

Query:


Results: