ϵ">]> Clausal Language (ver. 5.81.19, by P.J. Voda, J. Komara, J. Kluka)
...
Clausal Language (ver. 5.81.19, by P.J. Voda, J. Komara, J. Kluka)
Module  Ex03

Remark 

Note. Use the format N2 to display a number in the dyadic representation. E.g. “9 = x:N2” shows the number 9 in the dyadic representation as 01 2 1 . “F(...) = x:N2” displays the value of F () in the dyadic representation.

The constructors x1 =2x+1 , and x2 =2x+2 are pre-defined in the module Standard.

In our definitions of functions we shall use the dyadic discrimination:

x=0 x= y 1 x= y 2

or

F (0,) = F ( x 1 ,) = F ( x 2 ,) =

Since S1(x) = x1 , and S2(x) = x2 (see the lecture), a sequence of S1 's and S2 's in the term representation is the reverse of the sequence of dyadic digits. E.g. 10 = S2 S2 S1(0) = 01 2 2 . The term S2 S1 S2 S1(x) will be shown with the dyadic digits as x1 2 1 2 .

Poznámka. Na zobrazenie čísel v diadickej reprezentácii použite formát N2. Napríklad „9 = x:N2“ zobrazí číslo 9 v diadickej reprezentácii ako 01 2 1 . „F(...) = x:N2“ zobrazí hodnotu F () v diadickej reprezentácii.

Konštruktory x1 =2x+1 a x2 =2x+2 sú definované v module Standard.

Na definovanie funkcií budeme používať diadickú diskrimináciu:

x=0 x= y 1 x= y 2

alebo

F (0,) = F ( x 1 ,) = F ( x 2 ,) =

Pretože S1(x) = x1 a S2(x) = x2 (viď prednáška), postupnosť S1 a S2 vo výraze je obrátená oproti zodpovedajúcej postupnosti diadických číslic. Napríklad 10 = S2 S2 S1(0) = 01 2 2 . Výraz S2 S1 S2 S1(x) sa použitím diadických číslic zobrazí ako x1 2 1 2 .

Query:


Results: